جهت اضافه کردن گزينه هاي شبکه اجتماعي به whmcs به پنل هاست خود رفته و در جایی که whmcs را نصب کردید برین بعد به مسير زير برین و فايلي به نام socialMediaPanel.php بسازيد و بعد اديت کنيد و کد زير دا در آن کپي کنيد.
includes/hooks
کد PHP:

  
use WHMCS\View\Menu\Item as MenuItem;
 
// Add social media links to the end of all secondary sidebars.
add_hook('ClientAreaSecondarySidebar'1, function (MenuItem $secondarySidebar)
{
    
// Add a panel to the end of the secondary sidebar for social media links.
    // Declare it with the name "social-media" so we can easily retrieve it
    // later.
    
$secondarySidebar->addChild('social-media', array(
        
'label' => 'Social Media',
        
'uri' => '#',
        
'icon' => 'fa-thumbs-up',
    ));
 
    
// Retrieve the panel we just created.
    
$socialMediaPanel $secondarySidebar->getChild('social-media');
 
    
// Move the panel to the end of the sorting order so it's always displayed
    // as the last panel in the sidebar.
    
$socialMediaPanel->moveToBack();
 
    
// Add a Facebook link to the panel.
    
$socialMediaPanel->addChild('facebook-link', array(
        
'uri' => 'https://facebook.com/our-great-company',
        
'label' => 'Like us on Facebook!',
        
'order' => 1,
        
'icon' => 'fa-facebook',
    ));
 
    
// Add a Twitter link to the panel after the Facebook link.
    
$socialMediaPanel->addChild('twitter-link', array(
        
'uri' => 'https://twitter.com/ourgreatcompany',
        
'label' => 'Follow us on Twitter!',
        
'order' => 2,
        
'icon' => 'fa-twitter',
    ));
 
    
// Add a Google+ link to the panel after the Twitter link.
    
$socialMediaPanel->addChild('google-plus-link', array(
        
'uri' => 'https://plus.google.com/1234567890123456',
        
'label' => 'Add us to your circles!',
        
'order' => 3,
        
'icon' => 'fa-google-plus',
    ));
});